உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

Customized sushi takuan radish

0 like 0 dislike
21 views
asked Sep 27, 2018 in தொழில்நுட்பம் by uydyhs1s (300 points)
Laiwu Dunsunrise Foods CO,.LTD,founded in 2002, has focused on top quality ginger products including sushi ginger and ginger tea.Our company is located in Laiwu city  Shandong province, one of the major ginger growing regions in China. We started as a small operation, but now has become one of the leading suppliers in the ginger production industry in China.
Dunsunrise have been focused on the research and development of sushi ginger and ginger tea for 15 years, and introduced advanced ginger processing technology and production line from Japan.  In the past15 years, we have established modern high-standard processing workshops and national standard ginger planting bases 20000 Mu, GAP European plantation 3000 Mu, and organic ginger planting bases 1600 Mu. Therefore, we have the capability to control the whole line from growing to producing to marketing.
Dunsunrise founded the center for ginger cultivation and development studies, which is the first standard center in Shandong province. We adopt the way of school-enterprise cooperation to do the research work. Our cooperating universities are as follows, Qing Hua University, The Chinese Academy of Agricultural Science and Shandong Agricultural University.
We have two major categories of products, sushi ginger and ginger tea, which are exported to over 40 countries and areas now. All of the products have got the certification of FDA,IFS,BRC,OV,HALAL ,HACCP,ISO9001 .
Dunsunrise has professional and technical elite and management personnel more than 100 people, average age is 35 years old, is a young and vibrant team. We are able to meet various clients' needs by the young management group, improving management level, high quality products and the cooperation capability to create a beauty.Customized sushi takuan radish
website:http://www.sushiginger1.com/
website2:http://www.sushigingersupplier.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...