உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

buy agricultural rotovator

0 like 0 dislike
5 views
asked Sep 27, 2018 in தொழில்நுட்பம் by uydyhs1s (300 points)
Established in 2003 in China, Longree company is specialized in producing rotary tillers. Under technology and experienced management, we manufacture rotary tiller, stone burier, transport boxes and front end loader. Each process of the production is strictly controlled. Together with the design Of European engineers, therefore, "Longree" rotary tillers have very stable quality and extremely long life in use. Our rotary tillers till soil for seedbed or planting preparation and have uses in applications such as residential landscaping and gardening. All models rotary tillers with European standard CE certification.
The factory capacity is 10 thousand each year. Our "Longree" brand and OEM orders can keep your money and business in safety.
With very stable and durable quality, competitive price & considerate service, we will be your best choice. Sell our rotary tillers, your company service person can have very good sleep every day because of our durable quality, they will not get any quality complaint from our machine.
Our main market is Europe and United States. Glad to meet with more new customers around the world in the near future.buy agricultural rotovator
website:http://www.chinarotavator.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...