உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

Bulk low curing temperature silver nanoparticle conductive ink

0 like 0 dislike
7 views
asked Sep 27, 2018 in தொழில்நுட்பம் by uydyhs1s (300 points)
Guangdong Nanhai ETEB Technology Co., Ltd. (ETEB) is located in Foshan City, Guangdong Province,China.
ETEB was established in April 2014, with a registered capital of RMB 4 million.Up to now,ETEB has accumulatively invested RMB 15 million in the field of printed electronics.
ETEB has the complete R&D capability of material synthesis, ink formulation and printing process.
The members of ETEB owned 30 international patents and 11 Chinese patents.
So far, ETEB has reported18 invention patents in China.
ETEB owned the mass-production technology of controllable synthesis and process of nanomaterials.
ETEB has developed a range of silver nanomaterials(nano particles, nano flakes, nano wires) and their conductive ink(used for gravure,inkjet,screen printing and coating processes).
Now, ETEB is expanding the mass-production capability of the downstream products like transparent conductive film, full-printed RFID tags and so on.
ETEB has the high standard of QA management system, approved by the ISO 9001:2008. ETEB can provide the SGS-/ROHS-certified, and customized products.
ETEB gathered the printed-electronics talents from China, USA and South Korea.
ETEB has always been adhering to the "Enlighten Tomorrow and Everbright" purpose, being committed to be nanomaterials and solutions supplier of printed electronics industrial.Bulk low curing temperature silver nanoparticle conductive ink
website:http://www.chinananomaterials.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...