உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

cheap Customized extract

0 like 0 dislike
4 views
asked Sep 18, 2018 in மருத்துவம் by zhebaby0721 (300 points)
Apex Biotech Ltd is one of the leading China fo-ti extract manufacturers equipped with professional factory, welcome to wholesale cheap fo-ti extract, he shou wu extract, polygonum multiflorum extract, natural fo-ti extract, tuber fleeceflower root extract from us.
Brief Introduction
Fo-ti Extract(He Shou Wu Extract)
Latin Name: Polygonum multiflorum Thunb
Part used: root
Appearance: Yellow Brown powder
Specification: 2% Phosphatide, extract ratio 4:1,10:1,12:1
Test Method: HPLC,TLC
CAS NO:478-43-3
The health benefits of Fo-ti Extract
1.Anti-aging Effects
Pharmacology studies show that fo-ti extract improves the cardiovascular system, enhances immune functions, slows the degeneration of glands,fo-ti extract also increases antioxidant activity, and reduces the accumulation of lipid peroxidation, all of which may be taken into account for anti-aging effects of fo-ti extract. Such findings suggest that fo-ti extract is helpful in combating some of the processes that lead to conditions characteristic of old age, thereby also reducing the risk of fatal diseases (e.g., cancer) and incidents (e.g., heart attack, stroke).
2.Hepatic Protection
Fo-ti extract was shown to have effects on the hepatic antioxidant system superoxide dismutase (SOD), accumulation of lipid peroxidase, enhancement of cell-mediated immune responses, and lowering cholesterol, all of fo-ti extract are helpful and preventive for liver dysfunctions.
3.Alopecia & premature graying of hair
Fo-ti extract has also been investigated to treat alopecia and premature graying of hair. Alopecia may arise from numerous causes. According to the English-Chinese Encyclopedia of Practical Traditional Chinese Medicine, alopecia is mostly caused by deficiency of liver and kidney with subsequent failure of [blood to go up and nourish] the hair. In a clinic test, fo-ti extract containing preparation given three times per day to bald patients for 1-3 months resulted in a 62% effective rate. In a similar test, fo-ti containing preparation cured 30 of 36 persons affected by alopecia areata, with 4 others improved.
4.Constipation
The anthraquinones containing in fo-ti extract tend to cause soft stool and may even cause slight diarrhea, which is helpful for patients suffering from constipation.
The Application of Fo-ti Extract  
Pharmaceutical ingredients
Water-soluble beverages
Healthy products
Technical Information
Packing: By 25kgs/drum, inner by double plastic bag.
Storage: Stored in a cool&dry well-closed container, keep away from moisture and strong light/heat.
Shelf life: Two years under well storage situation.cheap Customized extract
website:http://www.apexnature.com/herbal-powder-1

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...