உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

customized ladies wrist watches

0 like 0 dislike
4 views
asked Sep 18, 2018 in தொழில்நுட்பம் by ttaa0973 (280 points)
Excellent Watch Make Life Graceful
Shenzhen Vdear Technology Co., Limited been manufacturing watch since 2010. Vdearwatch focus on making and improving different kinds of wrist watches, such as stainless steel watches, alloy watch, quartz watch and mechanical watch.
Above 1500 square meters factory building, we build a professional watch design and produce team, with sales department, design engineering department, produce department, QC department.
We have a professional sales team to help our customer to implement their idea and design.
After we get your design, our watch engineer would make the sketch with size, to ensure the final effect. So our customer could know how the watch looks like.
We set up a strict quality inspection procedure to improve the quality. Before assemble, we would test the watch part(case, dial, band) to avoid dust, scratch and other defects.
After assemble the watch, we would double check the dial if any dust in it, and then we will test the water resistant and keep the watch working for 48 hours.
For the watch which pass the quality test, we will packing them, and ship to our customers by air shipment.
We also take part in the watch exhibition, have been established good relationship with lots of brands. In the future, we will bring better professional service, better quality to our friends!
Vdearwatch takes every seed falling into the ground as the starting point of re-innovating brand, deepening the reform with further creation for further promotion.customized ladies wrist watches
website:http://www.vdearwatch.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...