உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

EMC TEST sdgdaggagewruy

0 like 0 dislike
3 views
asked Sep 18, 2018 in தொழில்நுட்பம் by ttaa0973 (280 points)
Evaluating how your products and services meet and exceed quality, safety, sustainability and performance standards.
From laboratory testing to regulatory compliance and beyond, advance the value and marketability of your products with testing and certification services from NTEK.
Today’s marketplace is complicated. Globalization has changed the world, opening up new markets, sources of supply, regulations and products. We can help you navigate it. Our field and in-house laboratory testing services provide the data you need to optimize the production process and get your product to market quickly and economically. NTEK’s testing and certification services support the quality, performance, regulatory compliance, safety, benchmarking, evaluation, validation, analysis, and other requirements for products, components, raw materials, sites, and facilities.
With over 20 years of experience, our experts and global resources are equipped to meet your testing, timeline and product needs. As regulations change and technology is created or innovated, our knowledge and industry expertise ensure your products and business are prepared to meet evolving demands.
We help you bring your product to market quickly, responsibly, and economically to keep your business continually moving ahead.
CNAS Accreditation
FCC accreditation
Chemical test
Safety Test
Radiated Emission
SAR TestEMC TEST
website:http://www.telecom-ntek.com/emc/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...