உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

Biological Products

0 like 0 dislike
6 views
asked Sep 6, 2018 in பொருளாதாரம் by ttf7787 (200 points)
Chito-oligosaccharide
Appearance:Yellow and light brown
Odor:Sightly smell as acetic acid
Molecular weight: less than 1500,less than 3000,less than5000
Degree of polymerization (DP):2-10
Particle size:≥100 mesh
Moisture:≤10%
Residue on ignition:≤1%
PH:5.5-7.0
Contents≥85%
Our company:
Since 2001, Qingdao Longyuntong Corporation has developed to be a leading manufacturer of Azoic Dyes (Naphthol AS series and Bases) with annual output over 8000 MTs. It is the qualified supplier for global pigment manufacturers. It is also a main supplier of other pigment-related intermediates such as Acetoacet Anilide and Phenyl Methyl Pyrazolone series from China.
It provides high-performance organic and inorganic pigments to meet the high demand of industrial and architectural coatings, for the agricultures industry, for the plastics industry, for special applications as well as colorants used in different printing inks.
Biological Products
website:http://www.longyuntongcn.com/biological/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...