உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

T Shape Wrie Grill Brushs in stock

0 like 0 dislike
8 views
asked Aug 27, 2018 in மருத்துவம் by c688lu (300 points)
Item No: 0309929

3 in 1 Brush for Effortless Cleaning, grill brush head is 5 times larger than ordinary brush as its unique 3 brushes in 1 design, faster remove food, grease, and debris
Recommended for All Grill Types, This is a universal grill brush that can be used with multiple gas grill, charcoal grill, smoker grill, porcelain grill, infrared grill and all other types and makes like Weber grill or Foreman grill


T Shape Wrie Grill Brushs in stock
website:http://www.yjhomes.com/grilling-brush/t-shape-brush/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...