உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

buy Built-in vacuum generator gripper

0 like 0 dislike
5 views
asked Aug 27, 2018 in மருத்துவம் by c688lu (300 points)
Our History
Our company is located in the Guangzhou which is very near Pazhou International Exhibition Center, we professional solutions to the vacuum material handling of various projects, we have a creative young team and more than 90% are young people, we have long experience in the handling of vacuum materials, independent research and development of new areas of vacuum material handling to give the robot life.
Our Factory
Our Product
Suction pads, Sponge suckers, vacuum generator, robot vacuum handling system
Product Application
To all industry
Our Certificate
Safe, reliable, efficient, economical and environmentally friendly
Production Equipment
Production Market
North America 15%, Europe 10%,South East Asia 30%, South America 20% and others 25%
Our service
We can produce the products base on your design or your sample or you provide the material, the process is machining or mold processing, moreover we also provide 24 hours for your anytime inquiresbuy Built-in vacuum generator gripper
website:http://www.junxinfoamgrippers.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...