உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றது கேள்விபதில்.காம்

low cost Sheet Metal Fabrication Cutting Bending Stamping Drawing Punching

0 like 0 dislike
9 views
asked Aug 27, 2018 in மருத்துவம் by c688lu (300 points)
Alfa-Sourcing was founded by Mr. Lukas Chen, a veteran business leader with extensive experience in product development and production cost reduction. He has worked in UK, Germany, Singapore, Indonesia, and of course China for more than 20 years, and he has set up and operated two entities in China successfully for European companies. Over the years he has seen a great potential in helping international companies develop and source cost-competitive technical products from China, where some local manufacturing companies are improving rapidly. However, to leverage on the advantages of sourcing in China a thorough understanding of language and business culture on both ends, smooth communication with the product development team, and a reliable supply chain are essential. That's why he founded Alfa-Sourcing, a specialist in fulfilling exactly these needs for our international partners.
The key competence of Alfa-Sourcing is its team, which consists of fluent English or German speaking account managers, engineers, and logistic personnel. We also has a pool of proven suppliers that cover injection moulding and extrusion plastics, rubber products, surface treatment, metal products of all processing, fittings, fasteners, and hardware, just to name a few. Most of these suppliers are concentrated in East China, therefore it is quite natural for Alfa-Sourcing to be operating from Shanghai, which is the centre of East China.
Our target customers are small and medium sized businesses around the world, which desire to drive down total cost by sourcing in China but do not have the possibility to set up their own remote sourcing office. We can also be a partner for larger companies when sourcing non-core products. Last but not least, for your strategic sourcing planning we can help you conduct in-depth market study on supply market of China for your area of interest.
Check out the product areas that we are specialised in, or simply drop us an email at Lukas.chen@Alfa-Sourcing.com to find out how we can help you create value for your business.low cost Sheet Metal Fabrication Cutting Bending Stamping Drawing Punching
website:http://www.alfa-sourcing.com/

Please log in or register to answer this question.

கேள்வி பதில் தளத்திற்கு தங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். உங்களுக்கு எழும் எந்தவிதமான சந்தேகங்களையும், கேள்விகளையும் இங்கே கேட்கலாம். பதிலளிக்க பல்துறை வல்லுநர்கள் தயாராக உள்ளனர். கல்வி, மருத்துவம், வேலைவாய்ப்பு, பொருளாதாரம், கணிணி, அரசு சார்ந்த சேவைகள் என எதையும், எந்நேரத்திலும், எங்கிருந்தும் கேட்கலாம். இத்தளம் தமிழர்களுக்கான பிரத்தியேகமான தளம்.
...